Vi renoverar golvkonstruktioner på fastigheter i Helsingborg och andra orter i Skåne

Byggskadeteknik AB - byggfirma i Skåne

Golvkonstruktioner

Nedan finner du ett vanligt konstaterande när man har köpt ett hus byggt under 70- och 80-talet.

"Nu har jag köpt ett hus med fuktproblem i golvet. Det huset är byggt 1976. Betongplatta på mark/sand. På denna ligger 75mm bjälkar o 30+30mm isolering. Syllarna runt om är impregnerade. Man har konstaterat fukt i hela grunden. Jag fick råd att byta ut all golv + syllarna."

Den som skrivit ovanstående text tänkte tydligen göra denna renovering själv. Vår absoluta rekommendation är att endast anlita de riktigt professionella företagen som arbetar med detta. Del om man har fukt i golvet har man redan odling av mögel och när man släpper huskroppen från grunden kan man skapa mycket större problem än de som redan finns i huset, om man inte gör det på ett riktigt sätt. Vem köper ett hus efter den som åtgärdat detta själv?

Låt oss på Byggskadeteknik AB som är proffs på detta, renovera golvkonstruktionen i ditt hus.

Skicka en offertförfrågan

Vi gör mer än bara renovering av golvkonstruktion

Förutom att vi byter ut syllarna och sanerar fukt samt lukt ur Ditt hus. Kan vi även renovera de problem som kan finnas i golvkonstruktioner. Vi åtgärdar detta och arbetar sedan med platonsystemet med vetilation i golvet, det finns även andra lösningar beroende av den problematik som Du som kunden har!

När vi arbetar med fukt eller lukt i från golv, efter det att vi har sanerat och åtgärdat grunden till problemen, arbetar vi först och främst med Isolas System Platon®. Denna anser vi vara en av de enda proffsmetoderna som vi helt kan ställa oss bakom.

Platon golv är lösningen för golv på betong

När vi arbetar från insidan med syllbyte, öppnar vi endast upp 85 mm på väggen, vilket gör att befintliga tapeter och väggytor ej skadas och behöver göras vid. Ingreppet täcks sedan av en bredare list som är 95 mm. När öppningen är gjord frisläpper vi momentvis etapper av väggreglarna och tar bort den gamla syllen, i bland ligger den ovanpå betongplattan, men den kan även vara nergjuten, samt att det kan finnas nedgjutna spikklossar i betongplattan. Det är viktigt att allt organist material tas bort innan uppbyggnaden av den nya genomförs, vi sanerar därför noga och mögelskyddar. Det innan den nya träsyll fäst på bakelitdistanser och ersätter den gamla. I de fall när syllen är nergjuten i betongen, byggs först en ny klack upp, som gjuts i betong i jämnhöjd med golvplattan avskilld med isolering,  arbetsmomentet infattar även de andra delarna i våran väl utprovade konstruktion av fuktspärr, det ger Er ett effektivt skydd mot fukt och mögel. Dessutom behåller vår konstruktion golvvärmen intill väggarna. Med några andra konstruktioner som finns på marknaden riskeras att kyla leds in i golvplattan från ytterväggen.

Platon golv

Underlag för golv på betong- och träbjälklag.

 • Skyddar mot fukt

 • Dämpar ljud

 • Ger mjuka golv

 • Stoppar sprickor

Platon Golv är lösningen för golv på betong.

Blå Platon använder man för trägolv >12 mm och Platon Multi för trägolv <12 mm och när man skall ha avjämningsmassa eller överbetong. Blå Platon ger även andra fördelar, stegljudsisolering och särskild ergonomi, vilket inte Multi ger. Använder man lastfördelande skiva kan man lägga tunna golv, >7 mm, på Blå Platon.

Kan användas i alla golv

Platon Golv kan användas i alla golv; i bostäder, i kontor, i industrier, i skolor, i daghem, i våtrum mm. Platon Golv är den mest ekonomiska lösningen motfukt som man kan välja. Jämfört med andra vanliga metoder kan man spara tusentals kronor.

Alla golv är fuktiga

Ett golv utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är en del av fuktkällorna. Fukt kan också komma från inneluften eller genom läckage av regn från ytterväggen. Byggfukten är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, p.g.a. sin långa uttorkningstid.

Stoppa fukten med luftspalt

Fukten stoppas med en fuktspärr som måste ligga under det fuktkänsliga material som man vill skydda. Fuktspärren måste också hålla för hanteringen under byggtiden och för kemiska och mekaniska angrepp under husets livstid, t. ex. alkali från betongen. En fuktspärr måste vara tillräckligt tät. Enligt bl.a. AMA, Fukthandboken och SITAC krävs minst 10 000 x 10^3 sm i ånggenomgångsmotstånd.

Platon Golv klarar kraven lätt. En plastfolie är inte en fuktspärr, den är enbart en ångspärr, även om den är typgodkänd. Platon Golv skyddar övergolvet mot fukten i marken och kan samtidigt ta hand om fukten i golvplattan och leda bort den i den sinnrika luftspalten. Platon Golv håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer idag.

Behagligt golv

Platonmattan gör dessutom att golvtemperaturenblir behagligare. Luftspalten mellan underlaget och Platonmattan hindrar nämligen foten att komma i kontakt med den fuktiga och kalla betongen. Lyhörda bostäder är ett stort problem. Ungefär hälften av alla klagomål i flerbostadshus gäller störande ljud. Betongbjälklaget hindrar nämligen inte ljud att transporteras genom, vilket upplevs som ett stort problem. System Platon Golv dämpar stegljud i betongbjälklag med upp till 24 dB (A). Detta är tillräckligt för att klara kraven för nybyggda bjälklag med god marginal.

Unika knoppar

Knopparna i System Platon Golv är unika.
De bildar luftspalten som skyddar övergolvet från fukt och evakuerar fukten. Men knopparna är så utformade att System Platon Golv också bildar ett ljudisolerande skikt under övergolvet. Så bra att man i normalfallet inte behöver något annat ljudisolerande material.

Med System Platon Golv får du 100%-igt skydd mot fukt.

 • ett golv med fullständig stegljudsdämpning och hälsogivande ergonomi.

 • ett golv med 100 000-tals räddade hus och över 20 års erfarenhet.

 • möjlighet att ventilera luftspalten mekaniskt så att lukt och farliga emissioner förs bort.

 • Originalsystemet som utvecklats tillsammans med de tekniska högskolorna i Lund och Göteborg, Provningsanstalten samt en rad av våra främsta fukttekniker i landet.

 • Systemet som är mest dokumenterat, mest rekommenderat och, framför allt, mest använt.

 • Ett golv som uppfyller myndigheternas krav.

 • System Platon har varit typgodkänt i mer än 20 år. möjlighet till 10-årig funktionsgaranti.

 • Ett golv som kan beläggas med laminat, parkett, spånskiva, avjämningsmassa, betong mm.

 • Ett golv som kan förenas med golvvärme.

 • Ett golv som är miljövänligt vid tillverkning, montering och användande.

 • Marknadens kunnigaste support – det går alltid att ringa oss om råd. Via Isola kan du också nå Sveriges främsta experter.

 • System Platon Golv skyddar övergolvet mot fukten i marken och kan samtidigt ta hand om fukten i golvplattan och leda bort den i den sinnrika luftspalten.

 • System Platon Golv håller husets hela livslängd och uppfyller med bred marginal de högsta krav man ställer.

Fokus och värderingar för ISOLA - affärsidé

Isola skall vara den ledande fuktproblemlösaren för byggbranschen

Isola skall leverera funktionella och moderna kvalitetslösningar för tak, vägg, golv och grunder.

Överordnade mål

Isola skall vara känt för en motiverande och inspirerande arbetsmiljö med tonvikt på de anställdas säkerhet, hälsa och kompetensutveckling. Samt för en ansvarsfull inställning till miljön.

Strategi

Isola skall vara en nischleverantör

Isola skall ha en ledande position på hemmamarknaden och samtidigt vara exportinriktad inom utvalda segment.

Marknadsledarskapet skall stärkas genom långsiktig produktutveckling med mycket hög fack- och
marknadskompetens.

Isola skall satsa på egen utvecklingskompetens och samtidigt samarbete med externa utvecklingsmiljöer.

Egenproduktion kommer att vara en central del av Isolas samlade verksamhet

Genom omfattande automatisering och hög teknisk kompetens betonar Isola vikten av en konkurrenskraftig produktionsapparat med effektiva och smidiga logistiklösningar.

Produktivitetsutveckling och omställningshastighet skall säkras genom tät kontakt med de anställda i team och genom metodisk användning av permanenta förbättringsgrupper i hela organisationen 

Alla anställda skall använda en del av sin arbetstid till samarbete med andra för att förbättra vårt arbetssätt. Vi skall utmana varandra till att kontinuerligt söka efter förbättringar på alla plan och längs hela värdekedjan.

Överordnade mål och strategier skall konkretiseras med verkliga förbättringsprogram och handlingsplaner

Isola arbetar med uppgifter och målsättningar som är relaterade med strategier. Dessa delas upp i konkreta delmål och uppgifter för teamen, vilket ger mening och förståelse hos alla inblandade.

Värderingar och samverkansregler

Samarbete

Vi når våra mål när vi arbetar bra tillsammans. En samarbetsorienterad inställning skall prägla vår kommunikation både externt och internt, med öppenhet och respekt för varandra.

Trivsel

Isola skall kännetecknas av nöjda och kompetenta medarbetare, med engagemang och intresse för de dagliga utmaningarna. Vi skall glädja oss över det vi gör och vi får gjort tillsammans.

Kvalitet

Våra produkter och det vi skapar skall fullt ut tillfredsställa kundens behov, så att tillit uppnås för långsiktiga relationer.

Etik

Isolas handlingar, avtal och kontrakt skall alltid ligga klart inom samhällets lagar, regler och etiska normer. 

Mer information om system platon golv kan du hitta på www.isola.se